Drony na służbie Urzędu Dozoru Technicznego mają przynieść wiele korzyści. Między innymi drony mają podnieść poziom bezpieczeństwa ekspertów wykonujących badania oraz  zmniejszyć koszty przygotowania urządzeń do inspekcji.

Urząd Dozoru Technicznego chce, aby za pomocą dronów wyeliminować konieczność budowy rusztowań zapewniających dostęp do urządzenia podczas badania, czy też zatrudniania alpinistów. Zastosowanie dronów to też możliwość realizowania badań relatywnie szybko i tanio, bez ingerencji w strukturę instalacji, w miejscach trudnodostępnych, a przede wszystkim - bez potencjalnego ryzyka jakie ponosi badający podczas pracy na wysokości.

Testy, które rozpoczęły się jeszcze 2017 roku udowodniły, że bezzałogowce będą przydatne w badaniach zbiorników magazynowych, rurociągów technologicznych przemysłowych, żurawi wieżowych, a także podczas badań obiektów liniowych zajmujących znaczne powierzchnie, np. takich jak rurociągi przesyłowe czy linie energetyczne. Dzięki odpowiedniemu zaprogramowaniu lub pozycjonowaniu GPS drony będą mogły przemieszczać się między trudno dostępnymi elementami instalacji – argumentuje UDT.

Drony są wyposażane w odpowiednią aparaturę badawczą. Dzięki temu mogą gromadzić dane, które w dalszej kolejności będą analizowane przez ekspertów. Dzięki pracy dronów będzie możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka pracy inspektora na wysokości, w miejscach niebezpiecznych czy trudnodostępnych.

Dzięki dronom możliwe będzie wczesne wykrycie ewentualnych usterek, co z kolei przyczyni się do minimalizacji zagrożenia wystąpienia poważniejszej awarii.

UDT chce póki ci wykorzystać drony  do badań termowizyjnych stanu technicznego instalacji (deformacji, degradacji), badań stanu izolacji cieplnej rurociągów i ewentualnych wycieków gazów. Umożliwiają to specjalne kamery, które pozwalają na wyodrębnienie obrazu wypływającego gazu na podstawie absorpcji promieniowania w zakresie linii widmowych danego gazu. Drony dają też możliwość badanie gazociągów wzdłuż ich długości i określanie obecności wycieków gazu na podstawie zmian otoczenia (np. koloru roślinności, śniegu).

- System kontroli drona umożliwia pilotaż w wielu trybach, włącznie ze stabilizowanym utrzymaniem pozycji obserwacyjnej dla punktów istotnych dla oceny stanu technicznego, a zdjęcia obiektu czy obszaru, na którym prowadzona jest inspekcja, wykonywane są w wysokiej rozdzielczości – argumentuje wykorzystanie tych technologii UDT.

8 czerwca w Olsztynie startują II Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań. Zapisy trwają od 20 stycznia.

Misją wydarzenia jest:

–  przekazywanie wiedzy z zakresu przestrzegania zasad oraz dbałość o bezpieczeństwo pracy

na wysokości i na poziomie terenu,

– pokazywanie dobrych praktyk oraz propagowanie umiejętności w posługiwaniu się indywidualnymi

i zbiorowymi środkami ochrony pracy,

– przeciwdziałanie złym nawykom, sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu życia i zdrowia,

– edukacja pokoleniowa i kształtowanie świadomości w zakresie bezpiecznej pracy, młodzieży szkół zawodowych, średnich, technicznych i wyższych oraz środowiska zawodowego budowlanego pracowników, kierowników, inspektorów i pracodawców.

Cele wydarzenia to:

– wzrost poprawy bezpieczeństwa na budowach i zmniejszenie statystyk wypadków dotyczących zwłaszcza upadku z wysokości, z wykorzystaniem rusztowań,

– integrację i współdziałanie środowiska budowlanego w tym branży rusztowaniowej w kraju i zagranicą,

– popularyzację i zwrócenie uwagi na odpowiedzialny, trudny i niebezpieczny zawód montera rusztowań metalowych oraz podniesieniem jego rangi w środowisku budowlanym.

Program imprezy:

- Rywalizację ekip monterskich z całej Polski

 - Spotkania z ekspertami: PIP, UDT, IMBiGS, PIGR, CIOP-PIB, PERI

  - Targi branży RUSZTOWANIOWEJ, BUDOWLANEJ, BHP

  - Konkursy z nagrodami dla odwiedzających

   - Pokazy:

        -kontrolowanej katastrofy rusztowania

       - przeciążenia pomostu

       -wytrzymałości kotew na wyrywanie

       - ewakuacji osoby poszkodowanej z rusztowania.

Organizatorem jest firma JURGO z Olsztyna wraz z Centrum Szkoleń Budowlanych W-M ZDZ pod honorowym patronatem: Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie, Urzędu Dozoru Technicznego, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Do 19 stycznia można się zgłaszać na konferencję Urzędu Dozoru Technicznego. Udział jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń. 23 stycznia konferencja odbędzie się pod hasłem: „Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego - zapewnienie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących”.

Konferencja odbędzie się w Gdańsku w ramach cyklu Dni Bezpieczeństwa Technicznego UDT. Potrwa 4 godziny.

Program ramowy:

-Sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

-Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń transportu bliskiego

-Kategorie uprawnień do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego

-Uzgadnianie programów szkoleniowych

-Potwierdzanie umiejętności praktycznego wykonywania czynności oraz znajomości warunków technicznych dozoru technicznego.

Organizator, UDT zaprasza:

-Kadry zarządzające, specjalistów technicznych, osoby odpowiedzialne za BHP,

-Właścicieli ośrodków szkoleniowych, wykładowców,

-Osoby zainteresowane zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego,

-Wszystkich użytkowników urządzeń technicznych.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 19.01.2018 r.

- Tel. (058) 320-59-26 e-mail: Agnieszka.Jasionek@udt.gov.pl

- informacja o szkoleniu znajduje się na stronie internetowej www.udt.gov.pl (zakładka Szkolenia).

Organizator: Urząd Dozoru Technicznego Oddział Terenowy w Gdańsku

80-017 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 215b

Żuraw samochodowy to połączenie transportu i udźwigu. Dzięki temu jego dużą rolę docenia się nie tylko w budownictwie, ale także jest dobrym środkiem transportu w przypadku towarów wielogabarytowych. Dobrze sprawdza się również przy wyciąganiu samochodów czy ciężarówek z opresji.

Żuraw samochodowy, czyli inaczej samojezdny jest świetnym pomocnikiem, który znacznie usprawnia wykonywanie prac i ogranicza ich koszty.

Żuraw samochodowy został oznaczony licznymi wymogami przez Urząd Dozoru Technicznego. Zanim zostanie dopuszczony do eksploatacji musi przejść specjalistyczne badania. Po wydaniu pozytywnej opinii przez UDT maszynę nadal obejmuje szereg badań, które wykonywane są w trakcie eksploatacji żurawia. Są to badania okresowe, eksploatacyjne oraz doraźne powypadkowe lub poawaryjne – przeprowadza się w przypadku wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z jego eksploatacją, prowadzone są w celu ustalenia przyczyn zdarzenia, sformułowania wniosków dotyczących działań zapobiegawczych oraz ich wdrożenia.

Należy przy tym pamiętać, że zakres dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia badania doraźnego poawaryjnego lub powypadkowego oraz zakres badania ustala właściwy organ jednostki dozoru technicznego.

Żuraw samochodowy jest więc maszyną niezwykle wymagającą. Jednak jego rola, jaką potrafi pełnić jest nieoceniona. Jego największą zaletą jest możliwość transportu ładunku, nawet do 60 ton, dzięki tej maszynie praca może być zrealizowana sprawnie i na tyle szybko, że jej wykorzystanie jest niezbędne w wielu miejscach: od placu budowy, przez porty, magazyny po usługi transportowe.

Funkcje żurawia samochodowego są wciąż ulepszane przez producentów tego typu maszyn. Wymagania terenowe i możliwości technologiczne wydają się iść w parze i wchodzić producentom na coraz wyższe poziomy. Takim poziomem jest wyprodukowanie żurawia samochodowego z napędem elektrycznym, który spełnił wiele oczekiwań i jeszcze bardziej ułatwił i usprawnił prace. Ale to już zupełnie oddzielny temat.

W minionym roku "Dni Bezpieczeństwa Technicznego" organizowane przez Urząd Dozoru Technicznego cieszyły się dużym zainteresowaniem. W zeszłorocznych spotkaniach udział wzięło ponad 1000 uczestników z 500 firm i instytucji z całej Polski.

Dni Bezpieczeństwa Technicznego to cykl ogólnopolskich spotkań informacyjnych. Adresowane są do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa technicznego i bezpieczną eksploatacją urządzeń technicznych. Podczas spotkań uczestnicy mogą uzupełniać i aktualizować podstawową wiedzę z zakresu działalności UDT i przepisów o dozorze technicznym. - Prezentowane są urządzenia ciśnieniowe i transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu oraz przykłady i analiza wypadków mających miejsce podczas ich eksploatacji. Przekazywane są również informacje dotyczące wymagań związanych z rejestracją, eksploatacją oraz kwalifikacjami do obsługi i konserwacji urządzeń. Stałym elementem tematycznym jest także ocena zgodności wg dyrektyw UE, oznakowanie CE, certyfikacja osób, wyrobów i systemów zarządzania oraz szkolenia. Oprócz części informacyjnej, w trakcie DBT odbywają się warsztaty tematyczne połączone z dyskusją z ekspertami UDT – poinformował UDT.

Od 2014 r. w ponad 200 spotkaniach "Dni Bezpieczeństwa Technicznego"  uczestniczyło 6,5 tysiąca zainteresowanych. Reprezentowali oni ponad 3 tysiące firm branżowych, instytucji, uczelni i stowarzyszeń z całej Polski. W 2018 r. odbędą się kolejne spotkania DBT.

Urząd Dozoru Technicznego zaprasza na webinarium w dniu 26.09.2017 r. (wtorek) o godz. 12.00 pt. „Standardy bezpieczeństwa uregulowane dyrektywą maszynową 2006/42/WE”. Podczas wirtualnego spotkania z ekspertem UDT uczestnikom zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia z ww. tematyki.

Webinarium jest skierowane m.in. do: przedstawicieli firm produkujących oraz importujących maszyny i urządzenia, specjalistów z działów projektowych i technicznych, wszystkich osób zainteresowanych tematyką związaną z bezpieczeństwem w sektorze maszynowym.

Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt mailowy na adres: webinarium@udt.gov.pl.

Urząd Dozoru Technicznego oddział w Warszawie zaprasza na konferencję pt. Eksploatacja dźwignic: podesty – wózki widłowe – żurawie, która odbędzie się 10-11 października 2017 r. w hotelu Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim.

Na konferencji poruszone zostaną poniższe zagadnienia:

Najnowsze wymagania prawne w obszarze projektowania instalowania i eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (UTB)

Innowacyjne rozwiązania i technologie stosowane w mobilnych urządzeniach transportu bliskiego

Bieżąca sytuacja w normalizacji przepisów - Informacje z prac grupy roboczej ds. maszyn Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego

Aktualne wymagania w procesie szkoleń i uzyskiwania uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji dźwignic

Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle i zagrożenia podczas eksploatacji.

Szczegóły konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj

Urząd Dozoru Technicznego podsumował pierwsze półrocze „Dni Bezpieczeństwa Technicznego”. Od początku 2017 roku w spotkaniach udział wzięło ponad 600 osób z blisko 250 firm z całej Polski, z branż przemysłowych, ośrodków szkoleniowych, uczelni i jednostek administracji państwowej.

„Dni Bezpieczeństwa Technicznego” to cykl ogólnopolskich spotkań informacyjnych organizowanych przez UDT od 2014 r. Z roku na rok zainteresowanie spotkaniami rośnie. Podejmują one ciekawą tematykę opracowaną profesjonalnie i wysoko oceniane przez uczestników.

Podczas DBT każdy z uczestników może podjąć dyskusję oraz zasięgnąć opinii ekspertów UDT. Druga połowa tego roku także zapowiada się interesująco. Już dziś sprawdź terminy i miejsca kolejnych spotkań.

W trakcie spotkań, poza podstawowymi informacjami dotyczącymi działalności UDT i przepisów o dozorze technicznym, prezentowane są także urządzenia ciśnieniowe i transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu, jak również przykłady i analiza wypadków wynikających z niewłaściwej ich eksploatacji. Stałym elementem spotkań jest prezentacja działalności UDT w obszarze oceny zgodności wg dyrektyw UE, oznakowania CE, certyfikacji osób, wyrobów i systemów zarządzania oraz szkoleń.

Dni Bezpieczeństwa Technicznego są skierowane przede wszystkim do właścicieli i kadry zarządzającej mikro- i małych przedsiębiorstw, a także do osób odpowiedzialnych za BHP, utrzymanie ruchu, specjalistów technicznych i wszystkich zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa technicznego i bezpieczną eksploatacją urządzeń technicznych.

Sprawdź terminy spotkań

Stowarzyszenie

  • Stowarzyszenie operatorów maszyn roboczych operator
    Stowarzyszenie operatorów maszyn roboczych operator         Szanowni Państwo,   powołane w 2014 roku Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych OPERATOR realizuje cele polegające na promocji i dbaniu o wizerunek operatora, promowaniu zawodu, integracji środowiska operatorów, ośrodków szkolenia oraz producentów i dystrybutorów maszyn roboczych. Stowarzyszenie obejmuje swoim zasięgiem cały kraj.   Zapraszamy do wstąpienia do…

Najbliższe wydarzenie

  •   Maszyny znanej marki będą sprzedawane w Serbii. Kontrakt z West Balkans Machinery został podpisany w styczniu - obejmuje pełną gamę koparek mini, średnich i dużych, a także wywrotek sztywnoramowych, ładowarek kołowych ZW oraz żurawi gąsienicowych Sumitomo.   West Balkans Machinery specjalizuje się w zapewnianiu maszyn dla górnictwa, do kamieniołomów…
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL